NL

ALGEMENE VOORWAARDEN/PRIVACYBELEID

Introductie. Welkom op de keepvid.com (de "Website"). Je gebruik van de website, en KeepVid ("Onderneming") online producten en diensten (gezamenlijk aangeduid als de 'Services') is onderworpen aan de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen jou en de Company. Deze overeenkomst bestaat uit deze Algemene Voorwaarden het PrivacyBeleid van de Company (gezamenlijk de "Voorwaarden").

 1. Website. De term Website, zoals hier gebruikt en gedefinieerd in paragraaf 1 omvat, zonder beperking, informatie, links, en alle andere diensten die kunnen worden benaderd via elk medium of apparaat nu bekend of hierna ontwikkeld en beschikbaar op de website, inclusief zonder beperking de Services. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je gebruik van de website kan resulteren in bepaalde mededelingen van de Company, zoals service-aankondigingen, orderverwerking en administratieve berichten
 2. Aanvaarding van de voorwaarden. Om de Diensten te gebruiken, moet je eerst akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. Je mag de Services niet gebruiken als je de Voorwaarden niet accepteert. Je kunt de Voorwaarden door het gebruik van de Services accepteren. In dit geval, begrijp en accepteer je dat de Company je gebruik van de Services zal beschouwen als aanvaarding van de Voorwaarden vanaf dat moment. Je mag de Services niet gebruiken en mag de Voorwaarden niet aanvaarden indien: (i) je niet de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract met de vennootschap te vormen; of (ii) je een persoon bent die uitgesloten is van het ontvangen van de Services onder de wetgeving van de Verenigde Staten of andere landen, met inbegrip van het land waar je woont of van waaruit je de Services gebruikt.
 3. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De Company mag de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer deze wijzigingen worden aangebracht, zal de Company de herziene voorwaarden posten. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat als je de Services na de datum waarop de toepasselijke voorwaarden zijn veranderd gebruikt, dit acceptatie van de bijgewerkte Voorwaarden betekent.
 4. Eisen. Je gaat er mee akkoord de website alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door de Voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving, regelgeving of algemeen geaccepteerde praktijken in de relevante rechtsgebieden.
 5. Verboden Gedrag. Je gaat ermee akkoord dat je niet zult:
  1. Deelnemen aan een activiteit die belemmerend of verstorend is voor de Website, de Diensten of de servers en netwerken die zijn verbonden met de Diensten, of het negeren van vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die verbonden zijn met de Diensten;
  2. De Services gebruiken voor frauduleuze of illegale doeleinden, of persoonlijke identificeerbare informatie verzamelen zonder voorafgaande toestemming;
  3. Kopteksten vervalsen, manipuleren van identifiers, of zich bezighouden met een gedrag dat de oorsprong van inhoud verhult of enige inhoud verandert;
  4. Uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van inhoud die inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een partij;
  5. Uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van inhoud die software virussen of andere computercode, bestanden of programma's onderbreken, vernietigen of de functionaliteit van computersoftware of hardware, of telecommunicatie-apparatuur beperkt;
  6. Uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van commerciële inhoud; of
  7. Zich uitgeven voor een persoon of entiteit, of ten onrechte zich anderszins verkeerd voordoet in relatie met een persoon of entiteit, tijdens de registratie of anderszins.
 6. Monitoring. De Company behoudt zich het recht, maar is niet verplicht, om inhoud te controleren, filteren, toetsen, weigeren of te verwijderen van de website, om welke reden dan ook en met of zonder kennisgeving.
 7. Beëindiging. De Voorwaarden blijven van toepassing totdat deze wordt beëindigd door jou of de Company. Wil je je juridische overeenkomst met de vennootschap ontbinden, dan kun je dit doen door te stoppen met je gebruik van alle diensten. De Company mag de juridische overeenkomst met jou op elk moment beëindigen, naar eigen goeddunken en met of zonder kennisgeving, waaronder indien: (i) je een bepaling van de Voorwaarden niet nakomt; (Ii) de Services worden gewijzigd, verwijderd of niet langer commercieel haalbaar zijn.
 8. Intellectueel Eigendom. Je begrijpt dat alle informatie of materiaal dat toegankelijk is als onderdeel van, of via de Services of de Website (de "Inhoud") de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze informatie of materiaal afkomstig is. Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot, advertenties, berichten, blogs, berichten, en derde-partij links op de website, kunnen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van de aanbieder van de inhoud (of door andere personen of entiteiten). Je mag afgeleide werken niet wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, verspreiden, kopiëren op basis van deze inhoud (geheel of gedeeltelijk) tenzij je schriftelijke toestemming hebt gekregen van de eigenaren van die inhoud. Je erkent en aanvaardt dat: (i) de Company (of haar licentiegevers) eigenaar is van alle wettelijke rechten, titels en belangen in en op de Services en de inhoud die door de Company, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten vervat in de Services (ongeacht of deze rechten zijn geregistreerd of niet, en waar ook ter wereld deze rechten zouden kunnen bestaan); en (ii) dat de Company op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor, noch zal enige aansprakelijkheid met betrekking tot, alle inhoud die niet is gemaakt door de Company. De handelsmerken, dienstmerken, en handelsnamen die op de website verschijnen zijn de algemene wettelijke of geregistreerde handelsmerken van de Company, haar licentiegevers, of anderen. Geen handelsmerk, service merk of handelsnaam mag gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
 9. Bijdragen. Door het indienen van ideeën, suggesties, beoordelingen, documenten en/of voorstellen ("bijdragen") aan de Company, erken je, vertegenwoordig, en gaat ermee akkoord dat:
  1. Je bijdragen geen vertrouwelijke of geheime informative bevatten;
  2. De Company geen enkele verplichting heeft tot vertrouwelijkheid, expliciet of impliciet, met betrekking tot de bijdragen;
  3. De Company het recht heeft de bijdragen te gebruiken of openbaar te maken voor elk doel;
  4. De Company al iets in overweging of ontwikkeling kan hebben wat lijkt op de bijdragen;
  5. Je bijdragen automatisch eigendom van het bedrijf worden zonder enige verplichting van de Company naar jou; en
  6. Je geen recht hebt op enige vergoeding of terugbetaling in enige vorm van de Company onder alle omstandigheden.
 10. Links.
  1. Uitgaand. De Services kunnen hyperlinks naar andere websites of bronnen bevatten. De Company mag geen controle hebben over dergelijke websites of bronnen hebben. Je erkent en aanvaardt dat de Company niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en geen reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen onderschrijft. Je erkent en aanvaardt dat de Company niet aansprakelijk is voor verlies of schade die door jou kan worden geleden als gevolg van de beschikbaarheid van die externe sites of bronnen, of als gevolg van het vertrouwen dat je in de volledigheid, juistheid of bestaan van een advertentie, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen had.
  2. Inkomend. Je bent vrij om een verband te leggen met de website, zolang de link niet de goedkeuring van de Company vermeldt of suggereert of sponsoring van jou, je bedrijf of je site. Je mag geen enkel deel van de site framen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Company.
 11. Geschillen met Derden. Als er een geschil tussen gebruikers van de website, of tussen een gebruiker en een derde partij is, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de Company niet verplicht is om betrokken te raken. In het geval dat je een geschil met een of meer andere deelnemers of derden hebt, vrijwaar je de Company, haar functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en opvolgers van alle claims, eisen en schade van elke soort of aard, bekende of onbekende, vermoede of onvermoede, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze in verband zijn met dergelijke geschillen.
 12. Wijziging of Beëindiging van de Services. Je erkent en stemt ermee in dat de vorm en aard van de diensten die de Company levert van tijd tot tijd kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Je erkent en aanvaardt dat de Company ook kan stoppen, permanent of tijdelijk, met het verstrekken van de Services (of functies) aan jou of aan gebruikers in het algemeen naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Je stemt ermee in dat de Company niet aansprakelijk is jegens jou of een derde partij voor een wijziging, schorsing of stopzetting van de Services.
 13. Vrijwaring. Je gaat ermee akkoord en vrijwaart de Company van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiende uit inhoud die je indient, post, verzend of anderszins beschikbaar stelt via de Services, je gebruik van de Services, je verbinding met de website of Services, je schending van de Voorwaarden of je schending van de rechten van een ander. Je stemt er ook mee in de Company te vrijwaren van aansprakelijkheid of schade als gevolg van het gebruik van inhoud die via de Services of op de website, ongeacht of deze informatie werd verstrekt door het Company of een derde partij.
 14. AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je gebruik van de Services voor eigen risico is en dat de diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar". In het bijzonder, de Company, haar opdrachtgevers, partners en haar licentiegevers, garanderen niet dat (a) je gebruik van de Services aan je eisen voldoet; (B) je gebruik van de diensten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zijn; (C) alle informatie die is verkregen door je als gevolg van je gebruik van de diensten nauwkeurig of betrouwbaar zijn; en (d), gebreken in de werking en functionaliteit van software die aan je als onderdeel van de Services worden geleverd, zullen worden gecorrigeerd. Elk materiaal verkregen door het gebruik van de diensten wordt gedaan op je eigen discretie en risico en je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan je computersysteem of een ander apparaat, of verlies van gegevens als gevolg van dergelijke materialen. Geen informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door je van het bedrijf of via of vanuit de Services geven enige garantie die niet uitdrukkelijk in de voorwaarden vermeld staan. De Company wijst verder uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden af van welke aard dan ook met betrekking tot de website, de diensten of producten gekocht via ofwel, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-overtreding.
 15. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. Je begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Company, haar opdrachtgevers, haar gelieerde ondernemingen, en haar licentiegevers niet aansprakelijk zijn aan je voor:
  1. enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of voorbeeldige schade die door je kan worden gemaakt, hoe dan ook veroorzaakt en onder welke theorie van aansprakelijkheid. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, winstderving (direct of indirect is gemaakt), verlies van goodwill of zakelijke reputatie, verlies van gegevens, kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten, of andere immateriële schade ; of
  2. schade als gevolg van: (i) het vertrouwen dat je in de volledigheid, juistheid of het bestaan van enige inhoud, of als gevolg van een relatie of transactie tussen jou en een derde partij had; (Ii) elke wijziging die de Company kan leveren aan de Services, of voor een permanente of tijdelijke stopzetting van de verlening van de Diensten (of andere functies binnen de Diensten); (Iii) de schrapping van, corruptie van, of het niet opslaan van enige inhoud; of (iv) je fallen om je wachtwoord of accountgegevens veilig en vertrouwelijk te houden. De beperkingen van de aansprakelijkheid van de Company zijn van toepassing ongeacht of de Company is geadviseerd of dit had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke verliezen die het gevolg ervan zijn geweest.


  In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of voorwaarden of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door nalatigheid, contractbreuk of schending van impliciete voorwaarden, of incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Bijgevolg zullen alleen de beperkingen die wettig in je rechtsgebied gelden voor je en onze aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot zover het maximaal is toegestaan door de wet.
 16. Erkenning. Je erkent en aanvaardt dat: (a) je de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen; (b) de Voorwaarden eerlijk, redelijk en niet nodeloos restrictief zijn; en (c) je de mogelijkheid hebt gehad om te overleggen met een raadsman naar keuze voorafgaand aan het akkoord met de voorwaarden.
 17. Voortbestaan. Bij beëindiging van deze Voorwaarden, de bepalingen inzake Intellectuele Eigendom, Bijdragen, Geschillen met Derden, Schadeloosstelling, Afwijzing van Garanties, Beperking van Aansprakelijkheid, Erkenning, Voortbestaan, en Algemene Bepalingen zullen voortduren.
 18. Algemene bepalingen
  1. Kennisgevingen. De Company kan je voorzien van berichten, waaronder die met betrekking tot wijzigingen in deze Voorwaarden, per e-mail, gewone post, of berichten op de website of via de Services.
  2. Verwerping. Elke verklaring van afstand door de Company of van een inbreuk op of niet-naleving van de Voorwaarden door jou, zal schriftelijk worden gedaan en mag niet worden opgevat als, of voortdurende verklaring vormen van afstand van een dergelijke bepaling, of een verklaring van afstand van enige andere inbreuk van, of het niet naleven van, enige andere bepaling van de Voorwaarden.
  3. Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden en het privacybeleid omvat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot, en vervangt alle eerdere afspraken of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp hiervan.
  4. Advocaatkosten. In verband met eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden, zal de winnende partij het recht hebben om alle gemaakte kosten, inclusief advocatenkosten terug te krijgen, of ze nu zijn ontstaan door overeenkoming, tijdens het proces, in arbitrage, in hoger beroep, of in een faillissementsprocedure.
  5. Deelbaarheid. Enige bepaling van deze voorwaarden die ongeldig of onuitvoerbaar is in enig rechtsgebied zal, bij een jurisdictie, niet effectief zijn om de omvang van een dergelijke ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zonder dat ze ongeldig of onuitvoerbaar zijn op de overige bepalingen van deze Voorwaarden of van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden in enige andere jurisdictie.
  6. Opheffing van de Jury Trial. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, doen de partijen willens en wetens afstand van enig recht voor een rechtszaak met een jury in alle geschillen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze voorwaarden.
  7. Bindende kracht. Deze voorwaarden zijn bindend voor en ten gunste van de betreffende partijen en hun respectievelijke opvolgers, toegestane rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordigers.
  8. Force Majeure. De Company zal niet in strijd zijn met deze Voorwaarden voor zover uitvoering van haar verplichtingen of pogingen om een oplossing te vinden voor elke inbreuk voorkomend uit vertraging, beperking of voorkomen van een daad van God, natuurramp, handeling van de overheid, of enige andere handeling die geacht wordt te zijn ontstaan buiten de redelijke controle van de Company.
  9. Gezamenlijk opstellen. Als een dubbelzinnigheid of opzet zich voordoet met betrekking tot een bepaling van deze voorwaarden, zullen de voorwaarden worden opgevat als gezamenlijk opgesteld door de partijen en geen vermoeden of bewijslast zal ontstaan bevoordeeld of niet-bevoordeeld van beide partijen op grond van het auteurschap van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.
  10. Non-Opdracht. Deze overeenkomst kan niet worden toegewezen door jou. De Company kan alle, of bepaalde delen van deze overeenkomst te allen tijde toewijzen.

  KeepVid behoudt zich het recht voor om alle wettelijke middelen te zoeken die in haar vermogen ligt om elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden. Alle rechten hierin die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.
 19. Er zijn inherente gevaren bij het gebruik van deze Software die wordt gedownload van het internet, en KeepVid Software waarschuwt je hierbij ervoor te zorgen dat je alle risico's volledig begrijpt voordat je deze Software download (inclusief, zonder beperking, de mogelijke infectie van je systeem door computervirussen en verlies van gegevens). Je bent zelf verantwoordelijk voor een adequate bescherming en back-up van de gegevens en apparatuur die wordt gebruikt in verband met deze Software.
 20. AFBEELDINGEN. Alle logo's, splash schermen, pagina headers, foto's en afbeeldingen op deze site zijn dienstmerken, handelsmerken en/of trade dress (gezamenlijk "Merken") van KeepVid of haar derde partij licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, is kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van elk Merk in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KeepVid verboden en kan het auteursrecht, merkenrecht, privacy of andere wetten van China schenden.
 21. VERGOEDING. Je gaat ermee akkoord Keepvid, haar gelieerde ondernemingen en hun bestuurders, directeuren, agenten en medewerkers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit of in verband met je gebruikersinhoud, het gebruik van de Site, of schending van een van deze voorwaarden.
 22. FEEDBACK. Eventuele opmerkingen of materialen verzonden aan KeepVid Software, met inbegrip van en zonder beperking feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of alle gerelateerde informatie met betrekking tot de Software, deze website of enige andere producten, programma's of diensten van KeepVid Software ("feedback"), worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. KeepVid Software heeft geen enkele verplichting van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke feedback en is vrij om deze te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, te vertonen, te transformeren, afgeleide werken aan te maken en de feedback onder anderen te verspreiden zonder beperking, en is vrij om alle ideeën , concepten, know-how of technieken in dergelijke feedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten die dergelijke feedback omvatten te gebruiken.
 23. Reproducties. Elke geautoriseerde reproductie van elk van de hierin opgenomen informatie moet copyright vermeldingen, handelsmerken of andere eigendomsrechten legenden van KeepVid Software bevatten op een kopie van het materiaal dat je gemaakt hebt. De licentie voor de software en het gebruik van deze website worden beheerst door de wetten van China en de wetten van je land.
 24. COPYRIGHT. Copyright deze website (inclusief, zonder beperking, tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en in licentie gegeven door KeepVid. Alle materiaal op deze site is beschermd door het Chinese en internationale copyright en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, getoond, gepubliceerd, aangepast, of behandeld in welke vorm dan ook of op welke wijze en in welke media zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KeepVid. Je mag geen copyright of andere kennisgeving wijzigen of verwijderen van kopieën van de inhoud.
 25. HANDELSMERK. KeepVid is een handelsmerk van KeepVid Studio en is wettelijk beschermd door de wet. Het mag alleen worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van KeepVid Studio voor elk specifiek geval. Gebruik van het KeepVid handelsmerk voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KeepVid zal inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie in overtreding van de wet vormen.

Voor eventuele vragen, ga a.u.b. naar ons Customer Service Center voor hulp. Hartelijk dank.

Merchant Billing Information: Advancer Limited

Merchant Billing Address: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

100% Veilig & Privacy Bescherming

Breid je videocollectie uit